Category Archives: เหล็กมือสอง

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เหล็กมือสองกับการลดโลกร้อน

การใช้เหล็กมือสองมีความสัมพันธ์กับการลดโลกร้อนในหลายแง่มุม, เนื่องจากมีผลต่อกระบวนการการผลิต, การใช้ทรัพยากร, และการลดปริมาณขยะ ดังนี้ การลดการใช้วัตถุดิบ การนำเข้าและใช้เหล็กมือสองช่วยลดการใช้วัตถุดิบใหม่ที่ต้องการในการผลิตเหล็ก ซึ่งส่งผลให้มีการลดการขุดเจาะแร่และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การนำเข้าเหล็กมือสองช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กใหม่ ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในบรรยากาศ การลดการบริโภคพลังงาน การใช้เหล็กมือสองมีราคาที่ถูกกว่าเหล็กใหม่, ทำให้ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งหลาย และช่วยลดการบริโภคพลังงานในการผลิต

การลดปริมาณขยะ

การนำเข้าและใช้เหล็กมือสองช่วยลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นจากการทำลายวัสดุเหล็กที่ใช้ใหม่ นอกจากนี้, การนำเข้าเหล็กมือสองยังช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกจากประเทศอื่น การสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิล เหล็กมือสองเป็นตัวแทนของการรีไซเคิลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ การนำเข้าและใช้เหล็กมือสองสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิลและการให้โอกาสในการลดการใช้วัตถุดิบใหม่

การลดการปล่อยก๊าซไฟฟ้า

การใช้เหล็กมือสองช่วยลดการปล่อยก๊าซไฟฟ้าในกระบวนการผลิต, เนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานมากเท่ากับการผลิตเหล็กใหม่ การใช้เหล็กมือสองมีผลต่อการลดโลกร้อนในทางต่าง ๆ, ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร, การประมูล, การใช้พลังงาน, และการลดปริมาณขยะ. นอกจากนี้, การใช้เหล็กมือสองยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทิศทางทางสิ่งแวดล้อมและการยั่งยืนทางเศรษฐกิจ http://ssbsteel.com/